WEDSTRIJDREGLEMENT “win uw gratis vakantie of cadeaubon”

Artikel 1: Organisatie

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd ‘Win een gratis vakantie’, die loopt van 10/01/2020 tot 13/01/2020 en die Wouter Tack – hier verder Organisator genoemd - organiseert via een deelnamekaart, de website en andere online kanalen zoals Facebook en Instagram. De Wedstrijd verloopt volgens dit wedstrijdreglement. Wie deelneemt aan deze Wedstrijd verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit wedstrijdreglement en aanvaardt onderstaande voorwaarden. De organisatie van de Wedstrijd berust bij Wouter Tack met maatschappelijke zetel gevestigd te Eerste Aardstraat 4, 8531 Harelbeke. De Organisator kan gecontacteerd worden via volgend e-mailadres:

info@vakantiehuizen-in-frankrijk.be , info@chambresdhotes-in-frankrijk.be of volgend telefoonnummer: +32 499 36 99 63.

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden

2.1. Deelname aan de wedstrijd is toegestaan voor iedereen die op het ogenblik van de deelname aan de wedstrijd 18 jaar of ouder is en gedurende de volledige duur van de wedstrijd officieel gedomicilieerd is in België. [Bovendien dient men over een profiel op Facebook te beschikken]. [Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben bekomen van de ouders of voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan elke verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd of kan het recht op een prijs worden afgenomen.]

2.2. De deelnemer is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd voor de deelname aan de wedstrijd. Bovendien bevat de wedstrijd geen aankoopverplichting.

2.3. Iedere deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd. De inschrijving gebeurt op naam van de deelnemer. Indien een deelnemer zich inschrijft met meerdere accounts, behoudt de Organisator zich het recht voor om hem of haar te diskwalificeren.

Artikel 3: Wedstrijdverloop

3.1. De Wedstrijd loopt van 10/01/2020 tot 13/01/2020

3.2. Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer de Facebookpagina https://www.facebook.com/vakantiewoningenfrankrijk/ en of https://www.facebook.com/chambresdhotesinfrankrijk “liken” + de wedstrijdkaart volledig ingevuld in de urne op de beursstand deponeren. Op het einde van de vakantiebeurs zal een onschuldige hand de winnaar kiezen. De schiftingsvraag dient correct te worden ingevuld (meer dan adresjes) om te kunnen winnen.

Artikel 4: Prijzen

 4.1. De winnaar krijgt 1 week vakantie in Frankrijk of een cadeaubon: Het adres wordt via Facebook medegedeeld.

 4.2. De prijs die wordt gewonnen, is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

4.3. De winnaar wordt op de hoogte gesteld via Facebook, binnen een maximumtermijn van 5 dagen na afloop van de wedstrijd.

Artikel 5: Toezicht op wedstrijd en beslissingen

5.1. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden van fraude, alsook elke ongeldige inzending kan leiden tot uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd, zonder dat daarbij een voorafgaande waarschuwing is vereist. Georganiseerde of collectieve deelnames aan de wedstrijd worden beschouwd als misbruik of fraude. De Organisator behoudt zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen in geval van ongeldige inzendingen, fraude, bedrog en/of kwade trouw, inclusief de mogelijkheid om de teruggave te vragen van een mogelijks reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door de Organisator geleden schade (inclusief imago-schade).

5.2. De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag, het bepalen van de winnaar en het verloop van de wedstrijd kan niet worden gecommuniceerd (per brief, e-mail of telefonisch), met de Organisator, noch zal er nadere uitleg worden gegeven. Problemen bij de uitlegging of toepassing van dit reglement worden onafhankelijk door de Organisator beslist.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. De Organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

6.2. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

6.3. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname of voor een gebrekkige dienstverlening van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van de prijs, zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies.

6.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.

6.5. Indien de Organisator genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.6. De wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of verbonden met Facebook. Facebook kan bovendien op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de wedstrijd of de daaruit voortvloeiende verzameling van persoonsgegevens door de Organisator.

Artikel 7: Persoonsgegevens

7.1. De persoonsgegevens (zoals uw naam en e-mailadres) van elke deelnemer worden door de Organisator verzameld en verwerkt in een databank, dit voor het goede verloop van de wedstrijd. Deze gegevens vallen onder toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming). Deze gegevens worden gebruikt voor de opvolging van de wedstrijd en voor de aanduiding van en communicatie met de winnaars van de wedstrijd. Deze gegevens zullen verder worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de privacyverklaring van de Organisator. De privacyverklaring kan worden geraadpleegd via volgende link: https://vakantiehuizen-in-frankrijk.be/nl/privacy-cookiebeleid

7.2.Indien de deelnemer uitdrukkelijk zijn toestemming geeft aan de Organisator om zijn e-mailadres te gebruiken voor marketingdoeleinden, heeft de deelnemer ten allen tijde het recht om zich kosteloos tegen de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing te verzetten door een e-mail te verzenden naar info@vakantiehuizen-in-frankrijk.be of info@chambresdhotes-in-frankrijk.be .

7.3. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen van de Organisator.

Artikel 8: Het reglement

8.1. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die de Organisator in verband met de Wedstrijd zal treffen.

8.2. De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd en het wedstrijdreglement te wijzigen, uit te breiden of te annuleren als gevolg van overmacht.

8.3. Het wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht Ingeval van betwistingen met betrekking tot de totstandkoming, interpretatie, inhoud, uitvoering en beëindiging van het wedstrijdreglement zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

Ontvang prachtige aanbiedingen
Ontvang prachtige aanbiedingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze prachtige aanbiedingen!